Zakres działań

IMG_2364Zakres działań Fundacji wyznaczają postanowienia Statutu z dnia 11 listopada 2015 r. (zwł. par. 7. i 8.)

Głównym celem Fundacji jest aktywizacja społeczna konsumentów treści mediów drukowanych, audio-wizualnych i elektronicznych skutkująca organizowaniem i niesieniem pomocy. Priorytetem jest realizacja zadań statutowych, które mają wpływ na poziom kultury, edukacji, więzi społeczno-narodowej Polaków w kraju i zagranicą oraz rozwoju społeczno-demograficznego Rzeczpospolitej Polskiej.

Zadania przyporządkowane powyższemu celowi prowadzone są w 5 zakresach:

a) kulturalno-oświatowym:
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

b) społeczno-narodowym:
– podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w kraju i zagranicą,
– współpracy z Polonią i Polakami zagranicą,
– promocji Rzeczpospolitej polskiej zagranicą,
– zapobiegania i pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą,
– wspierania procesów integracji społecznej imigrantów, repatriantów i uchodźców przyjeżdżających do Rzeczpospolitej Polskiej,

c) ekonomiczno-demograficznym:
– działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie budownictwa mieszkaniowego,
– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
– ochrony i promocji zdrowia, w tym prokreacyjnego,

d) socjalno-charytatywnym:
– wspieranie rodziny,
– działalność na rzecz integracji społecznej rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem,
– współdziałania na rzecz osób niepełnosprawnych,
– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
– pomocy charytatywnej,

e) organizacyjnym:
– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
– promocji i organizacji woluntariatu.

Fundacja realizuje zadania statutowe poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej oraz odpłatnej, w ramach działalności gopodarczej określonej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

PKD 01.12. Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
PKD 01.21. Uprawa winogron
PKD 10.39. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
PKD 38.11. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
PKD 41.10. Realizacja projektów budowalnych związanych z wznoszeniem budynków
PKD 41.20. Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
PKD 47.61. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.63. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.79. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.91. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
PKD 55.90. Pozostałe zakwaterowanie
PKD 56.10. Restauracje i placówki gastronomiczne
PKD 58.11. Wydawanie książek
PKD 58.14. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
PKD 59.11. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
PKD 59.12. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
PKD 59.13. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
PKD 59.14. Działalność związana z projekcją filmów
PKD 59.20. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
PKD 60.10. Nadawanie programów radiofonicznych
PKD 60.20. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
PKD 63.11. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
PKD 63.12. Działalność portali internetowych
PKD 63.99. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 68.10. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
PKD 68.20. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
PKD 68.31. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
PKD 68.32. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
PKD 71.11. Działalność w zakresie architektury
PKD 71.12 Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
PKD 72.20. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
PKD 73.12. Działalność związana z reprezentowaniem mediów
PKD 73.20. Badanie rynku i opinii publicznej
PKD 74.20. Działalność fotograficzna
PKD 74.30. Działalność związana z tłumaczeniami
PKD 74.90. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 78.10. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
PKD 78.20. Działalność agencji pracy tymczasowej
PKD 78.30. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
PKD 80.10. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
PKD 80.20. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
PKD 81.10. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
PKD 81.21. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
PKD 82.11. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
PKD 82.30. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
PKD 82.99. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nieskalsyfikowana
PKD 84.21. Sprawy zagraniczne
PKD 85.10 Wychowanie przedszkolne
PKD 85.59. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieskalsyfikowane
PKD 85.60. Działalność wspomagająca edukację
PKD 86.90.E. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nieskalsyfikowana
PKD 88.91. Opieka dzienna nad dziećmi
PKD 88.99. Pozostałą pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nieskalsyfikowana
PKD 98.10. Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
PKD 98.20. Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
PKD 90.03. Artystyczna i literacka działalność twórcza
PKD 90.04. Działalność obiektów kulturowych
PKD 91.01. Działalność bibliotek i archiwów
PKD 94.91. Działalność organizacji religijnych
PKD 94.99. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana