Kodeks Etyczny Globalnej Wioski

IMG_9771

1. Godność – uznanie każdego Człowieka za cel, nie zaś środek do zdobycia celu

2. Kultura – całokształt środków służących wszechstronnemu rozwojowi Człowieka, przekazywany poprzez wspólnotę rodziny, narodu i wiary

3. Miłosierdzie – bezinteresowne świadczenie koniecznego dobra tym Potrzebującym, którzy nie mogą uzyskać go o własnych siłach

4. Naród – społeczne środowisko zakorzenienia Człowieka w specyficznej kulturze, języku i historycznej wspólnocie losu

5. Odpowiedzialnośćosobista – zdolność do spożytkowania zysków i ponoszenia strat wynikających z własnych decyzji, działań bądź zaniechań; społeczna – podejmowanie decyzji, działań bądź zaniechań prowadzących do afirmacji życia i godności Człowieka w relacjach społecznych

6. Pojednanie – wytworzenie harmonii pomiędzy skonfliktowanymi podmiotami w oparciu o rachunek zysków i strat, podjęcie odpowiedzialności osobistej i społecznej oraz przebaczenie

7. Przebaczenie – rozumna i wolna decyzja o przejęciu od krzywdziciela osobistej odpowiedzialności za własny los

8. Rodzina – ewolucyjnie odziedziczone środowisko przekazywania i rozwoju życia ludzkiego jakim jest związek mężczyzny i kobiety wraz ze zrodzonym lub przysposobionym potomstwem

9. Wiara – postawa egzystencjalnego podporządkowania się Wartości lub Istocie Najwyższej, która dla Chrześcijan oznacza naśladowanie życia i dzieła Jezusa Chrystusa – prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka

10. Życie ludzkie – czas od poczęcia do śmierci Człowieka wypełniony niepowtarzalną historią, który zgodnie z wiarą wielu wspólnot religijnych, w tym Chrześcijan, znajduje swoją nieskończoną kontynuację w jedności z Bogiem lub poza Nim